ارزش‌های محوری

 • یادگیری سازمانی مشتری مداری :
  جلب رضایت و اعتماد مشتریان با ارائه خدمات متمایز و برتر
 • یادگیری سازمانی نوآوری و خلاقیت :
  ایجاد فضا مشوق و پرورش دهنده نوآوری و خلاقیت و اعتماد به نوآوری به عنوان رشد و ارتقای شرکت و مشتریان
 • یادگیری سازمانی صداقت و شفافیت :
  امین بودن و پایبندی به اخلاق حرفه ای و قانونی و تناسب در عملکرد و اصلاح شیوه های مبهم
 • یادگیری سازمانی توسعه و حفظ سرمایه های انسانی :
  جذب و نگهداری کارکنانی نخبه و خلاق با فراهم آوردن محیطی پویا و انگیزش آفرین و سرمایه گذای در جهت رشد و توسعه توانمندی های کارکنان
 • یادگیری سازمانی کار گروهی و روابط پایدار :
  وجود ارتباطات سازمانی کارآمد و فرهنگ انجام کار گروهی در تمامی سطوح
 • یادگیری سازمانی حفظ مزیت رقابتی :
  توجه به حفظ مزیت های رقابتی شرکت در تمامی تصمیم گیری های سازمانی
 • یادگیری سازمانی :
  ارج نهادن به فرهنگ یادگیری و به اشتراک گذاری دانش در تمامی سطوح سازمان
about