about

خط و مشی‌های گروه ژاپارت

  • جذب و توانمند سازی نیروهای انسانی بومی نخبه و استفاده از توانایی آن‌ها در راستای برنامه‌های عملیاتی گروه.
  • راه اندازی کسب و کار‌های نوین و سود آور در راستای تقویت برنامه‌های گروه.
  • استفاده از مدل‌های مدیریتی و نظارتی نوین و پیشرفته برای هدایت و سنجش کسب و کار‌های گروه در جهت حفظ کیفیت خدمات و محصولات در راستای ایجاد رضایت مشتریان و افزایش بهره‌وری.
  • حضور فعال و کارآمد در بازار‌های صادراتی و کسب سهم بازار در بازارهای بین المللی با رویکرد توسعه و کمک به تولید داخلی.